گزارشات مربوط به لیفتراک ها

گزارشات مربوط به لیفتراک ها

لیفتراک ها،من جمله وسایل مهم و بسیار کاربردی در صنایع میباشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نمیباشد،لذا ،مانند خطوط تولید میبایست همواره تحت کنترل بوده تا علاوه بر مشخص بودن کارکرد آنها،وضعیت لجستیک درون کارخانه نیز مشخص و بصورت آماری قابل بررسی باشد. فایلی که جهت ارائه ،مد …

برنامه تعمیرات دوره ای لیفتراک

برنامه تعمیرات دوره ای لیفتراک

چند وقت یکبار لیفتراک باید سرویس گردد؟ برای این پرسش جواب تنظیم شده و ثابتی وجود ندارد،و مطمئنا ً به پارامترهای مختلفی از قبیل : میزان کارکرد لیفتراک طول عمر لیفتراک محیط کاری لیفتراک حجم و وزن قطعاتی که جابجا میگردد و… بستگی دارد.اما در فایلی که مد نظر ما …