گزارشات مربوط به لیفتراک ها

گزارشات مربوط به لیفتراک ها

لیفتراک ها،من جمله وسایل مهم و بسیار کاربردی در صنایع میباشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نمیباشد،لذا ،مانند خطوط تولید میبایست همواره تحت کنترل بوده تا علاوه بر مشخص بودن کارکرد آنها،وضعیت لجستیک درون کارخانه نیز مشخص و بصورت آماری قابل بررسی باشد. فایلی که جهت ارائه ،مد …